دانش سراى بين المللى علوم پرورش و اموزش سگ كار ايران

مسابقات و سمينار هاى بين المللى و داخلى ، صدور مدارك بين المللى ، صدور شجره نامه اكسپورت ، صدور گواهى دانشگاهى 
برگزارى ترم هاى كار اموزى تخصصى و كارورزى با تضمين اشتغال قانونى 
طرف قرار داد كلاس و ازمون مالكان سگ جهت دريافت گواهينامه 
تلفن دفتر مركزى : ٠٢٦٣٦٣٣١٢١١